Publicada la modificació del Reglament Metropolità del Taxi que permet a l’IMET regular

Permet a l’IMET regular la prestació del servei davant circumstàncies que comportin afectacions generals a la mobilitat

IMET/AMB.- El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ha aprovat la modificació de l’article 37.1 del Reglament Metropolità del Taxi. Aquest canvi correspon a la incorporació d’ajustos en el text de la darrera frase i mantenint-se sense alteració la resta del precepte, que passa a tenir la següent redacció:

Article 37. Prestació del servei

  1. Els taxis únicament tindran disponibilitat de prestació de serveis els dies, torns i horaris per als que estiguin expressament autoritzats. No podran, per tant, prestar serveis els dies de descans obligatori ni fora dels torns i horaris autoritzats. Mitjançant norma complementaria es determinaran els dies de descans obligatori, torns i horaris que regiran la prestació del servei. L’IMET podrà establir horaris especials en dies concrets o dies de descans setmanal en funció de les circumstàncies o esdeveniments que generin un major grau de mobilitat ciutadana, o comportin afectacions generals a la mobilitat dictades per les administracions competents, i podrà adoptar altres mesures complementàries. Aquestes autoritzacions d’horaris especials i l’adopció de mesures complementàries podran ser acordades pel Consell d’Administració de l’IMET, conforme a l’article 9.c) dels seus Estatuts, amb la consulta prèvia a les associacions més representatives del sector. 

​La davallada de l’ús del servei de taxis, a causa de la pandèmia de la Covid-19, i en la sobreutilització de l’espai públic en una situació com l’actual, fan necessari el replantejament de la possibilitat de prendre mesures immediates en els moments que calgui, que ajudin a minimitzar el problema de la mobilitat.

Això permetrà garantir uns estàndards de qualitat i seguretat sanitària per a les persones usuàries, els seus conductors, i la ciutadania en general, amb una mobilitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Consulta el document d’aprovació definitiva:

Download (PDF, 117KB)