L’STAC presenta 200 denúncies a empreses de VTC davant la Inspecció de Treball de Catalunya

El motiu de les denúncies és que les empreses de VTC no compleixen amb la normativa actual de control d’horari dels treballadors

STAC. (CATALÀ).- El Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) ha presentat durant aquesta passada setmana 200 denúncies de l’àmbit laboral de Barcelona dirigides a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.

Les diferents empreses denunciades són titulars d’almenys una autorització de transport de viatgers amb conductor (VTC) i totes elles tenen el seu centre de treball domiciliat en l’Àrea Metropolitana de Barcelona, encara que moltes d’elles tenen el seu domicili fiscal fora de Catalunya, principalment en la Comunitat de Madrid.

El motiu de la denúncia és que, sent ocupadors amb almenys un treballador, no compleixen amb la normativa actual de control d’horari dels treballadors, ni compleixen amb l’estipulat en l’última sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va sentenciar el 14 de maig que els Estats membres han d’obligar els empresaris a implantar un sistema objectiu, fiable i accessible per a computar la jornada laboral diària realitzada per cada treballador. La sentència es va emetre la mateixa setmana d’entrada en vigor a Espanya de la regulació que obliga a totes les empreses a anotar diàriament les hores de treball dels seus empleats que va introduir el Reial decret llei 8/2019 aprovat el març passat.

Per això, a l’empara d’aquesta sentència del TJUE, sol·licitem que s’iniciï un procés d’inspecció per part de l’administració per a fer que es compleixi amb l’obligació de l’empresa de portar un control dels horaris dels seus treballadors real i efectiu.

Des del Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) creiem imprescindible que tant les empreses de VTC, com de taxis, compleixin escrupolosament la legislació en matèria de control horari. Per a això, han d’existir els mecanismes de control fiable i objectiu, tal com assegura la sentència del TJUE. Tot el que no sigui un control real i efectiu, pot provocar que s’exerceixi una competència deslleial, fent uns rendible la seva activitat a costa d’altres professionals taxistes que si compleixen la legislació.

Continuarem informant de les novetats que es vagin produint en aquest procés.

SEGUIM TREBALLANT!! SEGUIM LLUITANT!!


El motivo de las denuncias es que las empresas de VTC no cumplen con la normativa actual de control de horario de los trabajadores

STAC. (CASTELLANO).- El Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) ha presentado durante esta pasada semana 200 denuncias del ámbito laboral de Barcelona dirigidas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Generalitat de Catalunya.

Las diferentes empresas denunciadas son titulares de al menos una autorización de transporte de viajeros con conductor (VTC) y todas ellas tienen su centro de trabajo domiciliado en el Área Metropolitana de Barcelona, aún que muchas de ellas tienen su domicilio fiscal fuera de Catalunya, principalmente en la Comunidad de Madrid.

El motivo de la denuncia es que, siendo empleadoras con al menos un trabajador, no cumplen con la normativa actual de control de horario de los trabajadores, ni cumplen con lo estipulado en la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció el 14 de mayo que los Estados miembros deben obligar a los empresarios a implantar un sistema objetivo, fiable y accesible para computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador. La sentencia se emitió la misma semana de entrada en vigor en España de la regulación que obliga a todas las empresas a anotar diariamente las horas de trabajo de sus empleados que introdujo el Real Decreto-ley 8/2019 aprobado en marzo pasado.

Por ello, a la empara de esta sentencia del TJUE, solicitamos que se inicie un proceso de inspección por parte de la administración para hacer que se cumpla con la obligación de la empresa de llevar un control de los horarios de sus trabajadores real y efectivo.

Desde el Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) creemos imprescindible que tanto las empresas de VTC, como de taxis, cumplan escrupulosamente la legislación en materia de control horario. Para ello, deben existir los mecanismos de control fiable y objetivo, tal como asegura la sentencia del TJUE. Todo lo que no sea un control real y efectivo, puede provocar que se ejerza una competencia desleal, haciendo unos rentable su actividad a costa de otros profesionales taxistas que si cumplen la legislación.

Seguiremos informando de las novedades que se vayan produciendo en este proceso.

¡¡SEGUIMOS TRABAJANDO!! ¡¡SEGUIMOS LUCHANDO!!