Els taxistes de Lleida, contra la tasa de manteniment de les parades


LLEIDA.- Els taxistes de Lleida han sol·licitat a l’Ajuntament l’eliminació de la taxa, per un valor que oscil·la en 90 euros anuals, que és cobrat pel manteniment de les parades de taxi ja que ho consideren injust. La petició l’ha realitzat el Sindicat del Taxi de Catalunya juntament amb la Cooperativa Tele Ràdio Taxi Lleida.
Com ja és sabut, el Ple de l’Ajuntament de Lleida ha aprovat recentment i de forma inicial les Ordenances Fiscals previstes per l’any 2012 i actualment estan en exposició pública.
El Sindicat del Taxi de Catalunya i la Cooperativa Tele Radio Taxi Lleida volen manifestar el seu desacord amb l’ordenança fiscal 3.2 “Taxa per guals i reserves a la via pública”, concretament en l’apartat 4, que diu textualment “Reserva d’espai en via pública i terreny d’ús públic per a vehicles-taxi de serveis públic” i el qual el seu preu és de 38’10€ per metre.
Hi estem en desacord pels següents motius:
1. El taxi és un servei públic i les parades són per atendre d’una forma més adequadra i organitzada al públic. Per tant, les parades són inherents al servei del taxi, com ho són les parades d’autobús o les estacions de tren. Per tot això, és injustificable que es cobri per prestar aquest servei.
2. D’altra banda, s’està cobrant una taxa per transmissió de llicència A, B i C: Per qualsevol mena de llicència amb un valor de 1.509€. Respecte a aquesta última, s’ha de manifestar que tal i com marquen les normes tributàries i la pròpie Llei del Taxi 19/2003 de 4 de juliol, al seu article:
Article 13
Les actuacions administratives dels òrgans competents relacionades amb l’atorgament, la modificació o la transmissió de les llicències i les autoritzacions per a prestar els serveis de taxi els poden donar lloc, en els termes que estableix la legislació vigent, a la percepció d’una taxa administrativa l’import estimat de la qual no pot excedir, en conjunt, del cost real o previsible del servei.

Per tant, creiem que la quantitat que existeix per la transmissió de llicències és suficient per al manteniment de les parades de taxis i, encara més, tenint en compte que el taxi és un servei públic i a Lleida tan sols hi ha sis parades de taxis, que no originen més despeses que la de, de tant en tant, pintar-les.
3.En la situació de crisi que pateix el sector, amb recaudacions que han disminuït fins al 50 per cent, l’Ajuntament hauria de reconsiderar aquesta ordenança que, en definitiva, no suposa un ingrés important per a la ciutat i sí una despesa més per als taxistes.
Per tot això, els taxistes sol·licitan que la citada ordenança, en el seu apartat 4, sigui eliminada.