COMUNICAT DEL SINDICAT DEL TAXI DE CATALUNYA (STAC) PER AFILIATS, SIMPATITZANTS I TAXISTES, 16.11.2017

7

Davant la gravetat per al sector del taxi de la notícia sorgida ahir per part del Tribunal Suprem, que obliga a atorgar les primeres llicències VTC a Madrid sol·licitades entre l’aprovació de la LOTT (2013) i del ROTT (2015):

*Volem fer una crida a la calma al sector del taxi.*

Malgrat ser una molt mala notícia *el sector del taxi no ho té tot perdut ni desapareixerà.*

Volem ser sincers amb el sector, tornar a l’1/30 real serà gairebé impossible, ja que el Tribunal Suprem ha dictat que aquesta proporció no estava vigent entre l’entrada en vigor de la LOTT i del ROTT.

Com hem explicat alguna vegada, l’1/30 mai va estar en la LOTT, la llei possibilita que mitjançant l’aprovació del reglament es pugui contingentar i el reglament aprovat així ho específica. Per a nosaltres i per a molts juristes, la disposició addicional primera de la LOTT on indica que “mentre no s’aprovi el nou Reglament queda en vigor l’anterior reglament” era suficient perquè la proporció 1/30 estigués vigent. *El Tribunal Suprem ha dictat que aquesta disposició no és suficient i per tant l’1/30 no estava en vigor en el moment que es van sol·licitar aquestes gairebé 3000 VTCs a Catalunya i altres milers a Espanya.*

Aquesta sentència crearà jurisprudència i no es pot recórrer, ja que el Tribunal Suprem és la màxima instància judicial del país.

Des del STAC hem manifestat des dels inicis d’aquesta problemàtica que això podia passar, per això el nostre afany sempre ha estat diferenciar més encara el sistema de treball dels taxis i de les VTC, també hem insistit que el taxi ha d’eliminar una part de la nostra excessiva regulació per poder guanyar mercat i per poder competir en el cas que es confirmessin les males notícies.

Hem estat criticats per això i ara hem perdut un temps molt valuós per poder adaptar-nos a aquesta nova situació.

No és l’hora de buscar culpables, ja que *l’important ara és no rendir-se, seguir demanant i exigint canvis normatius per diferenciar més encara el sistema de treball de taxis i VTC.*

El STAC i Fedetaxi ja han demanat una reunió urgent amb el ministre de Foment per tractar de posar solucions al tema, no demanarem coses impossibles, demanarem canvis que es puguin materialitzar en un curt termini de temps.

El dia 29 de Novembre hi ha convocada una manifestació a Madrid, esperem poder comptar amb una presència majoritària del sector del taxi, de moment no hi ha convocada cap vaga, des del STAC NO som partidaris de convocar vagues que fins al dia d’avui no han servit per frenar aquest problema, en canvi si han servit per donar a conèixer aquestes plataformes que treballen amb VTCs al públic i perquè els nostres clients provessin aquestes aplicacions, donat que el taxi no els donava servei durant les jornades de vaga del nostre sector.

Ha arribat el moment d’actuar amb determinació però amb intel·ligència, no deixar sense servei als nostres clients, ser molt curosos en el tracte amb el client i ser valents a l’hora d’aplicar els canvis que necessitarà el taxi per adaptar-se a aquesta nova realitat.

*El STAC seguirà treballant en tots els fronts possibles per minimitzar aquesta situació tant com puguem, no oblidem que el taxi som més quantitat de vehicles, som el servei públic, som més visibles, més accessibles i si fem les coses bé els nostres clients seguiran amb nosaltres.*

*Una abraçada a tots, junts seguirem treballant per la supervivència d’un taxi digne i de qualitat.*
(Versión Castellana)

COMUNICADO DEL SINDICAT DEL TAXI DE CATALUNYA (STAC) PARA AFILIADOS, SIMPATIZANTES Y TAXISTAS, 16-11-2017

Ante la gravedad para el sector del taxi de la noticia surgida ayer por parte del Tribunal Supremo, que obliga a otorgar las primeras licencias VTC en Madrid solicitadas entre la aprobación de la LOTT (2013) y del ROTT (2015).

*Queremos hacer un llamamiento a la calma al sector del taxi*

Aunque es una muy mala noticia *el sector del taxi no lo tiene todo perdido ni va a desaparecer*

Hemos de mostrar al sector sinceridad, volver al 1/30 real va a ser casi imposible ya que el Tribunal Supremo ha dictado que esta proporción no está vigente entre la entrada en vigor de la LOTT y del ROTT.

Cómo hemos explicado alguna vez, el 1/30 nunca estuvo en la LOTT,  la ley posibilita que mediante la aprobación del reglamento se pueda contingentar y el reglamento aprobado así lo específica.
Para nosotros y para muchos juristas, la disposición adicional primera de la LOTT donde indica que “mientras no se apruebe el nuevo reglamento queda en vigor el anterior reglamento” era suficiente para que la proporción 1/30 estuviera vigente.
*El Tribunal Supremo ha dictado que esta disposición no es suficiente y por lo tanto el 1/30 no estaba en vigor en el momento que se solicitaron esas casi 3000 VTCs en Catalunya y otras miles en España*

Esta sentencia creará jurisprudencia y no puede ser recurrida ya que el Tribunal Supremo es la máxima instancia judicial del país.

Desde el STAC hemos manifestado desde los inicios de esta problemática  que esto podía ocurrir, por eso nuestro empeño siempre ha sido diferenciar mas todavía el sistema de trabajo de los taxis y de las VTC, también hemos insistido en que el taxi tiene que eliminar una parte de nuestra excesiva regulación para poder ganar mercado y para poder competir en el caso que se confirmaran las malas noticias.

Hemos sido criticados por esto y ahora hemos perdido un tiempo muy valioso para poder adaptarse a esta nueva situación.

No es hora de buscar culpables ya que *lo importante ahora es no rendirse, seguir pidiendo y exigiendo cambios normativos para diferenciar mas todavía el sistema de trabajo de taxis y VTC*

El STAC y Fedetaxi ya han pedido una reunión urgente con el Ministro de Fomento para tratar de poner soluciones al tema, no vamos a pedir cosas imposibles, vamos a pedir cambios que se pueden materializar en un corto plazo de tiempo.

El día 29 de noviembre hay convocada una manifestación en Madrid, esperemos poder contar con una presencia mayoritaria del sector del taxi, de momento no hay convocada ninguna huelga, desde el STAC NO somos partidarios de convocar huelgas que hasta el día de hoy no han servido para frenar este problema, en cambio si han servido para dar a conocer estas plataformas que trabajan con VTCs al público y para que nuestros clientes probaran estas aplicaciones ya que el taxi no les daba servicio durante las jornadas de huelgas de nuestro sector.

Ha llegado el momento de actuar con determinación pero con inteligencia, no dejar sin servicio a nuestros clientes, ser muy cuidadosos en el trato con el cliente y ser valientes a la hora de aplicar los cambios que necesitará el taxi para adaptarse a esta nueva realidad.

*El STAC va a seguir trabajando en todos los frentes posibles para minimizar esta situación tanto como podamos, no olvidemos que el taxi somos mas cantidad de vehículos, somos el servicio público, somos más visibles, más accesibles y si hacemos las cosas bien nuestros clientes seguirán con nosotros*.

*Un abrazo a todos, juntos seguiremos trabajando por la supervivencia de un taxi digno y de calidad*