Ampliat en un 1 any el període d’antiguetat màxima d’un vehicle taxi

Disposició transitòria Novena del RMT

AMB/IMET.- EL BOPB del 4 de novembre va publicar l’aprovació definitiva de la disposició transitòria 9a del Reglament metropolità del taxi que determina:

L’ampliació en un any del període d’antiguitat màxima dels vehicles establert a l’article 27.6 d’aquest Reglament. Aquesta ampliació serà d’aplicació als vehicles que compleixen les antiguitats establertes en l’article referit durant els anys 2020 i 2021.

Aquesta norma entrarà en vigor amb efectes retroactius des del 14 de març de 2020.