La direcció General de Transports ha sancionat en un any i mig a 311 vehicles entre taxis i VTC's

BARCELONA.- Les conductes més lesives per a l’equilibri del sector del taxi són l’intrusisme que consisteix en la realització de transports sense autorització i la competència deslleial tal com l’incompliment de les condicions de desenvolupament de l’activitat.
Els plans d’Inspecció anuals de la Direcció General de Transports i Mobilitat preveuen com una de les actuacions prioritàries, la inspecció del sector del taxi, mitjançant operatius de control específics en llocs d’especial concentració d’aquests transports.
El Pla d’Inspecció de la DGTM 2011 preveu com una actuació específica la orientada al control de l’activitat de vehicles de taxi i lloguer amb conductor. Amb aquesta finalitat es programen inspeccions específiques d’aquests serveis al llarg de l’any, amb especial incidència en aeroports, estacions i centres de captació de demanda, amb més intensitat durant la temporada d’estiu i períodes vacacionals.
A l’any 2011 s’ha planificat la realització de 42 controls específics, fins el mes d’agost, que es duran a terme principalment en els aeroports de Reus, Barcelona i Girona, a més dels controls que realitzen els mossos d’esquadra i policies locals en el marc ordinari de la vigilància del transport a la carretera i a les vies urbanes. Aquestes inspeccions son realitzades pels inspectors de transport de la Direcció General amb la col•laboració dels Mossos d’Esquadra i de les Policies Locals.
DADES INSPECCIÓ I SANCIONS TRANSPORT PÚBLIC. TAXIS I VTC
ANY 2010: VEHICLES INSPECCIONATS 1.182
Resolucions sancionadores: 237
Realitzar transport sense autorització 111
Incompliment condicions autorització VTC per desenvolupar l’activitat habitualment fora de residència 16
Encotxar fora del terme municipal, tarifes, taxímetre 38
Manca documentació (llibre reclamacions, full de ruta, etc) 72
Any 2011 : VEHICLES INSPECCIONATS (Gener-Abril) 456
Resolucions sancionadores: 74
Realitzar transport sense autorització 29
Incompliment condicions autorització VTC per desenvolupar l’activitat habitualment fora de residència 2
Encotxar fora del terme municipal, tarifes, taxímetre 14
Manca documentació (llibre reclamacions, full de ruta, etc) 29
La naturalesa de les resolucions sancionadores per realitzar transport sense autorització, o per incomplir les condicions de l’autorització VTC, per realitzar els serveis habitualment fora de la zona de residència de l’empresa, és de caràcter greu i comporta la imposició d’una sanció de 1.501 euros.

Comments are closed.